Przepisy prawne

 

1. Prezentacja strony internetowej.

Zgodnie z art. Nr 6 Ustawy nr 2004-575 z dn. 21 czerwca 2004 r. dotyczącej zaufania do technologii cyfrowych, użytkownicy strony www.alphatrade-group.com mogą poznać tożsamość różnych osób uczestniczących w działalności prowadzonej przez Grupę:

Właściciel: Grupa Alphatrade - 142 ZI Schéleck 1 -n L 3225 Bettembourg - Tel +352 52 16 12 10, Fax. +352 52 16 24, e-mail :   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Twórca :  OCI
Odpowiedzialny za publikację : Grupa Alphatrade
Odpowiedzialny za publikację jest osobą fizyczną lub prawną.
Przyjmujący : OCI – 2 rue Ampère - 67450 Mundolsheim - France - Tél. : 03 88 18 30 30

2. Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej i proponowanych usług.

Korzystanie ze strony www.alphatrade-group.com jest uwarunkowane pełną akceptacją ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Warunki te mogą w każdej chwili być zmienione lub uzupełnione. Z tego względu użytkownicy strony www.alphatrade-group.com są zobowiązani do regularnego ich sprawdzania.

Strona ta jest dostępna dla użytkowników w każdej chwili. Brak dostępu do strony może być spowodowany przerwą techniczną. W takiej sytuacji www.alphatrade-group.com powiadomi wcześniej swoich użytkowników o dacie i czasie trwania tej przerwy..

Strona www.alphatrade-group.com jest regularnie aktualizowana. Przepisy prawne także mogą być modyfikowane, a ponieważ użytkownik jest zobowiązany stosować się do nich, musi jak najczęściej zapoznawać się z tymi zmianami.

3. Opis świadczonych usług.

Strona www.alphatrade-group.com ma za zadanie dostarczenie informacji dotyczących całokształtu działalności spółki.

Grupa Alphatrade zobowiązuje się dostarczyć na stronę www.alphatrade-group.com możliwie dokładne informacje. Jednakże nie może być ona odpowiedzialna za przeoczenia, niezgodności i brak aktualizacji wynikające z jej strony lub jednego z jej partnerów, którzy te informacje dostarczają.

Wszelkie informacje na stronie www.alphatrade-group.com są podane orientacyjnie i mogą ulegać zmianom. Nie są to także informacje kompletne i wyczerpujące. Są one podane z zastrzeżeniem zmian, których można dokonać w każdej chwili.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona jest wykonana w technologii JavaScript.

Strona internetowa nie bierze odpowiedzialności za szkody materialne związane z jej użytkowaniem. Ponadto użytkownik odwiedzający stronę jest zobowiązany używać sprzętu nowej technologii, nie zawierającego wirusów, ze sterownikiem nowej generacji.

5. Własność intelektualna i naruszenie patentu.

Grupa Alphatrade jest właścicielem praw autorskich lub posiada prawo użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, a zwłaszcza tekstów, zdjęć, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Bez zgody Grupy Alphatrade zabrania się wszelkiej reprodukcji, przedstawiania, modyfikacji, publikacji, adaptacji całości lub części elementów strony internetowej, niezależnie od użytych w tym celu środków lub procedur.

Każde wykorzystanie strony lub jakiegokolwiek z jej elementów bez odpowiedniego zezwolenia będzie postrzegane jako naruszenie prawa i plagiat, oraz będzie podlegać postanowieniom artykułu L. 335-2 i następnym Kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenie odpowiedzialności.

Grupa Alphatrade nie może ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie powstałe na sprzęcie użytkownika w czasie używania jej strony i wynikające z korzystania z urządzeń nie odpowiadających wymaganiom opisanym w punkcie 4, bądź też z pojawienia się błędów lub niezgodności.

Grupa Alphatrade nie może także ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak np. utrata klientów lub sprzyjających okoliczności) wynikające z użytkowania strony www.alphatrade-group.com.

Użytkownik ma do swojej dyspozycji okna (przestrzenie) dialogowe (które umożliwiają mu zadawanie pytań w oknie kontaktowym). Grupa Alphatrade zastrzega sobie prawo do usuwania bez wcześniejszego powiadomienia wszelkich treści wpisanych do tego okna, które naruszają przepisy prawne obowiązujace na terenie Francji, a zwłaszcza te, które odnoszą się do ochrony danych osobowych. W takim przypadku Grupa Alphatrade zastrzega sobie prawo obciążenia odpowiedzialnością cywilną i/lub prawną danego użytkownika, zwłaszcza jeśli przekazywane przez niego treści noszą znamiona rasizmu, obelgi, oszczerstwa lub pornografii, niezależnie od użytego nośnika (tekst, zdjęcia, ...).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji dane osobowe są chronione przez następujące ustawy: Ustawa nr 78-87 z dn. 6 stycznia 1978 r., Ustawa nr 2004-801 z dn. 6 sierpnia 2004 r., art.. L. 226-13 Kodeksu karnego i Dyrektywa Europejska z dn. 24 października 1995 r.

W czasie użytkowania strony www.alphatrade-group.com można pobrać następujące informacje: URL (adres lokalizacji w Internecie) łącza, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta ze strony www.alphatrade-group.com, dostawcę usługi dostępu użytkownika, nr IP komputera użytkownika.

W każdym przypadku Grupa Alphatrade zbiera informacje dotyczące użytkowników jedynie na potrzeby pewnych usług oferowanych przez stronę www.alphatrade-group.com. Użytkownik dostarcza tych informacji z całą znajomością rzeczy, zwłaszcza jeśli sam je rejestruje. W takim przypadku Grupa powiadamia danego użytkownika o konieczności dostarczenia tych danych.

Zgodnie z postanowieniami art.. 38 i następnych Ustawy 78-17 z dn. 6 stycznia 1978 nr. Dotyczącej automatycznego przetwarzania informacji, plików i swobód obywatelskich, każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec danych osobowych które go dotyczą. Może w tym celu wysłać pisemną prośbę wraz z kopią dokumentu tożsamości podpisaną osobiście i podać adres na który ma być odesłana odpowiedź.

Żadna z informacji dotyczących osoby użytkownika strony www.alphatrade-group.com nie zostanie opublikowana, zmieniona, przeniesiona, odstąpiona lub sprzedana osobie trzeciej na żadnym nośniku bez wiedzy użytkownika.  Jedynie w przypadku odkupienia Grupy Alphatrade i jej praw byłoby możliwe przekazanie tych informacji ewentualnemu nabywcy, który byłby ze swojej strony zobowiązany do zachowania i modyfikacji danych wobec użytkownika strony www.alphatrade-group.com.

Wyżej wymieniona strona internetowa jest zgłoszona do CNIL (Krajowa komisja ds. informatyki i swobód obywatelskich) pod numerem .

Bazy danych są chronione przez postanowienia ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. zmieniającej dyrektywę 96/9 z dn. 11 marca 1996 r. dotyczącą ochrony prawnej baz danych.

8. Hiperłącza i "ciasteczka".

Strona www.alphatrade-group.com zawiera pewną ilość hiperłączy do innych stron internetowych, które zostały zainstalowane za zgodą Grupy Alphatrade. Jednakże Grupa Alphatrade nie ma możliwości sprawdzenia treści tych stron i w związku z tym nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Użytkowanie strony www.alphatrade-group.com może powodować instalację "ciasteczek" na komputerze użytkownika. Ciasteczko jest małym plikiem, kóry nie pozwala na identyfikację użytkownika, lecz zapisuje informacje dotyczące komputera, z którego korzysta użytkownik.Otrzymane w ten sposób dane ułatwiają późniejsze użytkowanie strony i umożliwiają różne sposoby korzystania z sieci.

Odmowa instalacji ciasteczek może zablokować dostęp do niektórych usług. Jednakże użytkownik może skonfigurować swój komputer w taki sposób, aby nie instalował on ciasteczek.

9. Stosowne przepisy prawne i przyznanie właściwości sądu.

Wszelkie spory wynikające z użytkowania strony www.alphatrade-group.com będą rozstrzygane zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Francji. Organem właściwym do rozstrzygania sporów są wyłącznie sądy w Paryżu.

10. Głównie stosowane ustawy.

Ustawa nr 78-87 z dn. 6 stycznia 1978 r., zmieniona przez Ustawę nr 2004-801 z dn. 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą automatycznego przetwarzania informacji, plików i swobód obywatelskich.

Ustawa nr 2004-575 z dn. 21 czerwca 2004 r. dotycząca zaufania do technologii cyfrowych.

11. Leksyka.

Użytkownik: Internauta łączący się i użytkujący wyżej wymienioną stronę internetową.

Informacje osobowe: " informacje które umożliwiają, niezależnie od formy w jakiej zostały podane, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, do których się odnoszą (art. 4 Ustawy nr 78-17 z dn. 6 stycznia 1978 r.).